Ulgi na dzieci

Jeśli wychowujesz pociechy, możesz zmniejszyć swój roczny podatek – sprawdź, jakie są limity dochodowe i ile możesz odliczyć.

Zdjęcie

Sprawdź, jakie ulgi przysługują Tobie i całej Twojej rodzinie /123/RF PICSEL
Sprawdź, jakie ulgi przysługują Tobie i całej Twojej rodzinie
/123/RF PICSEL

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje preferencje podatkowe dla rodzin. Skorzystać z nich mogą nie tylko rodzice, ale również opiekunowie prawni oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

Podstawowa zasada

Reklama

Niezbędnym warunkiem do zastosowania odliczenia jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Musi być więc sprawowana piecza nad dzieckiem (i jego majątkiem) oraz jego wychowywanie. Nie mogą skorzystać z ulgi na dzieci osoby, które mają władzę rodzicielską, ale jej faktycznie nie wykonują (sporadycznie widują się z potomstwem lub tylko płacą na nie alimenty).

Dla kogo ulga?

Odliczenie to przeznaczone jest dla osób, które wychowują dzieci małoletnie oraz niepełnosprawne, bez względu na ich wiek, jeśli te otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Z ulgi mogą korzystać także podatnicy, których dzieci są już pełnoletnie, pod warunkiem, że te uczą się lub studiują (także za granicą). Jednak ci uczniowie i studenci nie mogli uzyskać w roku podatkowym 2016 dochodów łącznie wyższych niż 3089 zł (opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19 proc. stawki podatku). Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą. Uwaga! Renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do tej ulgi.

Limity dochodowe

Osoby wychowujące jedno dziecko mogą skorzystać z odliczenia, o ile ich roczny dochód (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) nie przekroczy limitu dochodowego. W takim przypadku z ulgi skorzystasz, jeżeli w 2016 r. nie zarobiłaś więcej:
niż 112 000 zł - jeśli dziecko wychowujesz samotnie i ta sama kwota, jako suma wspólnych z mężem zarobków, jeśli jesteście małżeństwem przez cały rok;
niż 56 000 zł - jeśli nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka (nawet przez część roku), ale wychowujecie je razem.

Kwoty odliczenia

Wysokość ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka wynosi: 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).
Kwota ta jest taka sama w przypadku wychowywania drugiego dziecka (czyli 92,67 zł miesięcznie i rocznie 1112,04 zł).
Kwota ulgi na trzecie dziecko jest większa i wynosi: 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2000,04 zł).
Natomiast na czwartego i każdego kolejnego malucha można miesięcznie odliczyć po 225 zł (rocznie po 2700 zł).

Jak dzielić ulgę?

Małżonkowie wspólnie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych potomka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Uwaga! Ulga nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy lub areszt) lub wstąpiło w związek małżeński.

Za mały podatek na ulgę?

Przepisy przewidują możliwość otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi. Dotyczy to osób, którym "zabrakło" podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej im ulgi. Zgodnie z przepisami w przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Uwaga! Kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Formularze

Do skorzystania z ulgi na dzieci nie wystarczy złożenie tylko PIT-36 albo PIT-37. Musisz również wypełnić PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań (część E).

Artykuł pochodzi z kategorii: Strona główna

Tele Tydzień

Zobacz również

  • Dla kogo liposukcja ultradźwiękowa?

    W gabinetach medycyny estetycznej szuka się coraz nowszych i mniej inwazyjnych metod wpływających na poprawę wyglądu. Stąd coraz powszechniejsza staje się liposukcja ultradźwiękowa, czyli zabieg... więcej